wdech

1495 tekstów – auto­rem jest wdech.

słów wiel­kich pot­rze­ba, tam
gdzie już tyl­ko pustynia
ma oczy 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 18:58

po­wołaniem świ­ni za życia
jest równe ry­cie w korycie 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 18:57

smog wdycha co POwie

kod* z nim
/ z del­ty Du­naju / 

anegdota • wczoraj, 18:54

pry­mityw­ne za­baw­ki,
śred­niowie­czne­go duchow­ne­go paździe­rzo­wego smoga
POchodzą z sex szo­py czer­wo­nych świnek

kod* z nim
/ z del­ty Du­naju / 

anegdota • wczoraj, 18:53

paździerz me­dytu­je
gdy kop­ci udając smoka

/ z del­ty Du­naju / 

anegdota • wczoraj, 18:49

paździe­rzo­wy smog, to również wcielo­ny baran
dla­tego gdy za­sypia, liczy różowo czer­wo­ne świnki

kod* z nim
/ z del­ty Du­naju / 

anegdota • wczoraj, 18:48

próba og­nia, wy­wołuje u smo­ga kopcenie
a PO za­ciągnięciu dy­mem, ujaw­nia skłon­ności niskie
wzma­gając wiz­je he­moroidal­ne o podłożu pew­nych części rowerowych

/ z del­ty Du­naju / 

anegdota • wczoraj, 18:46

paździe­rzo­wy smog, kłapie dy­mem stomatologicznie

kod* z nim
/ z del­ty Du­naju / 

anegdota • wczoraj, 18:43

po­wiedz smo­gowi że nie jest smokiem
a wpad­nie w szał uniesień, wy­mieniając wszys­tkie swo­je zboczenia
przy­pisując je tobie

/ z del­ty Du­naju / 

anegdota • wczoraj, 18:41

różowe świn­ki w głowie paździerza
tłumaczą, dlacze­go jest wiep­rzo winką

/ z del­ty Du­naju / 

anegdota • wczoraj, 18:40

wdech

Nie przybieraj sobie słów i obrazów do siebie... i w nich nie zamykaj [...] ,,mowa jest złotem, a milczenie owiec,,

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

dzisiaj, 15:09yestem sko­men­to­wał tek­st słów wiel­kich pot­rze­ba, tam gdzie [...]

dzisiaj, 12:12yestem sko­men­to­wał tek­st wańka pow­stańka dzień po 

dzisiaj, 12:09yestem sko­men­to­wał tek­st nie jest moją rolą, [...]

dzisiaj, 12:07yestem sko­men­to­wał tek­st SHA­KER CLAS­SIC - PO [...]

dzisiaj, 12:05yestem sko­men­to­wał tek­st Otwórz oczy. Smo­gopłód* - [...]

dzisiaj, 12:04yestem sko­men­to­wał tek­st paździerzowy smog, to zja­wis­ko [...]

dzisiaj, 12:04yestem sko­men­to­wał tek­st różowe świn­ki w głowie [...]

dzisiaj, 12:03yestem sko­men­to­wał tek­st powiedz smo­gowi że nie [...]

dzisiaj, 12:03yestem sko­men­to­wał tek­st paździerzowy smog, kłapie dy­mem [...]

dzisiaj, 12:02yestem sko­men­to­wał tek­st próba og­nia, wy­wołuje u [...]